Regulamin sprzedaży
Madam S.C.

przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość
oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem kobiecaakademiazdrowia.pl

 

I. Definicje

 

 • Sprzedawca – Madam Iza Dejda & Agnieszka Majzel S.C. z siedzibą przy ul. Graniczna 21/26, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, NIP: 7732496754, REGON: 389430101.
 • Regulamin – niniejszy regulamin; w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2002 r.Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Klient/Kupujący – osoba fizyczna (w tym również konsument), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która zawiera Umowę Sprzedaży lub korzysta z innych Usług Sklepu Internetowego.
 • Konsument – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zawiera Umowę Sprzedaży w celu bezpośrednio niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Produkt – kursy i programy online, dostępne w wersji elektronicznej, zamieszczone na specjalnej platformie z opcją logowania, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 • Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem kobiecaakademiazdrowia.pl, za pośrednictwem, którego Klient może kupić Produkt.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • Karta płatnicza – karta w rozumieniu art. 2 pkt. 15a Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. Nr 199, poz. 1175 ze zm.) umożliwiająca dokonywanie płatności internetowych procesowanych przez Operatorów Płatności.
 • Konto – indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu Internetowego.
 • Okres Rozliczeniowy - ściśle określony przedział czasowy, w ujęciu miesięcznym rozumianym jako 30 kolejnych dni (nie miesiąc kalendarzowy), za który dokonywane są rozliczenia.
 • Operator Płatności – podmiot obsługujący system umożliwiający dokonywanie płatności elektronicznych:
 • Płatność Cykliczna / Subskrypcyjna – sposób dokonania przez Klienta zapłaty za Produkt, polegający na automatycznym (bez udziału Klienta) pobraniu z Karty płatniczej Klienta kwoty należności Sprzedawcy za Produkt.

 

II. Zasady ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego sprzedaży Produktów oraz wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane.
 2. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Sklepu, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 3. Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie Zamówienia na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. Regulamin jest dostępny na stronie kobiecaakademiazdrowia.pl/regulamin-sklepu dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Klienta, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 5. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@zdrowowbiegu.pl
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 7. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 

III. Ogólne informacje dotyczące Produktów oraz licencji na korzystanie z Produktów

 

 1. Na Produkty oferowane w Sklepie Internetowym na czas określony udzielana jest licencja na korzystanie z Produktów, w tym kursy i programy online oraz Akademię. Czas trwania licencji na korzystanie zależy od konkretnego Produktu.
 2. Powyższe produkty sprzedawane są w wersji „elektronicznej” co oznacza, że Produkt jest dostępny po zalogowaniu do platformy, na której się znajduje. Logowanie odbywa się na stronie zdrowowbiegu.pl/logowanie. Login do logowania, to adres e-mailowy z zamówienia. Hasło do logowania Klient otrzymuje zaraz po zakupie wraz z e-mailem zatytułowanym "Twoje hasło zostało utworzone". Hasło zawsze można odzyskać na stronie logowania.

 

IV. Wymagania techniczne

 

 1. Przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę javascript oraz plików cookies.
 2. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 3. W trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego w systemie teleinformatycznym Klienta instalowane są niewielkie pliki cookies dla celów identyfikacji oraz dla celów statystycznych, jeżeli przeglądarka, której używa Klient, na to pozwala. Szczegółowe zasady używania plików cookies określa Regulamin plików „cookies” dostępny kobiecaakademiazdrowia.pl/polityka-prywatnosci.
 4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
 5. Korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Klientem a Sklepem, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych Klienta. Ochrona danych osobowych Klienta realizowana jest zgodnie z zasadami określonymi w pkt IX Polityka Prywatności.
 6. Sprzedawca oświadcza, że nigdy nie wysyła próśb o przysłanie e-mailem hasła Klienta.
 7. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Stron Sklepu.
 8. Treść zawieranych Umów Sprzedaży między Sklepem a Klientami utrwalana jest i udostępniana Klientom w wersji elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie.
 9. Klient nie może umieszczać na Stronie Sklepu treści bezprawnych.

 

V. Prawa własności intelektualnej

 

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 

VI. Składanie i przyjmowanie zamówień

 

 1. Kupujący składa Zamówienie poprzez:
  a) wybór jednej lub kilku pozycji Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym,
  b) prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia, którego wzór został zamieszczony w Sklepie Internetowym,
  c) wysłanie formularza zamówienia w formie elektronicznej ze strony Sklepu Internetowego.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, ale tylko podczas trwania edycji sprzedaży.
 3. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu zamówienia zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności adres poczty elektronicznej. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeżeli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 4. Każde prawidłowo złożone Zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację Zamówienia oraz Kupującego.
 5. Sprzedawca potwierdza złożenie Zamówienia poprzez wiadomość email.

 

VII. Zasady i formy płatności

 

 1. Wszystkie ceny prezentowane na Stronie Sklepu są wyrażone w polskich złotych (PLN). Cena podana na Stronie Sklepu przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili składania Zamówienia.
 2. Na życzenie klienta, do każdego sprzedanego Produktu, Sprzedawca wystawi fakturę, ale bez VAT.
 3. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy.
  Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 4. Numer konta Sprzedawcy jest następujący: 22 1020 1068 0000 1302 0374 3051.
 5. W Sklepie dostępne są następujące formy płatności:
  a) przelew internetowy,
  b) BLIK, czyli płatność kodem z Twojego banku,
  c) karta płatnicza debetowa lub kredytowa,
  d) płatność cykliczna / subskrypcyjna odnawiana co 30 dni
  e) płatność na raty dostępna dla zakupów powyżej kwoty 300 zł i na podstawie umowy z bankiem.
  Zapłata realizowana jest za pośrednictwem systemu płatności PayU w czasie rzeczywistym; zamówienie jest realizowane po odnotowaniu wpływu wartości zamówienia na konto Sklepu w systemie PayU.
 6. W przypadku braku zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, zamówienie jest anulowane.
 7. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności.
 8. Faktura jest wystawiana w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania na koncie Sklepu płatności z tytułu zamówienia. Klient zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

VIII. Płatności cykliczne / subskrypcyjne

 

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi dokonywanie zapłaty w formie płatności cyklicznych / subskrypcyjnych przy udziale karty debetowej lub kredytowej.
 2. Cykliczna płatność kartą polega na automatycznym pobieraniu z aktywnej karty płatniczej płatności za kolejny okres rozliczeniowy.
 3. Cykliczna płatność kartą jest obsługiwana przez operatora płatności elektronicznych PayU SA, z którym Sprzedawca zawarł stosowną umowę.
 4. Aktywowanie cyklicznych płatności kartą płatniczą dokonywane jest poprzez wprowadzenie danych karty płatniczej na koncie Klienta.
 5. Klient w każdym momencie może zrezygnować z cyklicznej płatność kartą płatniczą.
 6. W przypadku aktywacji na koncie Klienta cyklicznych płatności kartą płatniczą, Klient upoważnia Sprzedawcę do pobierania opłaty bezpośrednio z tej karty płatniczej.
 7. Autoryzacja transakcji cyklicznych płatności kartą płatniczą dokonywana jest przez operatora płatności elektronicznych przy współpracy z bankiem, który wydał kartę płatniczą. Dane wprowadzane do formularza autoryzacji transakcji dotyczące posiadacza karty (dane osobowe, numer karty) przekazywane są operatorowi płatności elektronicznych.
 8. Klient powinien zapewnić odpowiedni limit płatności i wystarczające środki na karcie płatniczej oraz odpowiednie limity do płatności online. Jeżeli w dniu opłaty na karcie płatniczej nie będzie wystarczających środków, kolejne próby pobrania opłaty nastąpią w ciągu 12 godzin. Jeżeli próby płatności będą nieskuteczne system automatycznie odcina dostęp do wiedzy z Produktów. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do samodzielnego dokonania opłaty poprzez reaktywację płatności cyklicznych na swoim koncie. Brak zapłaty za pośrednictwem cyklicznych płatności kartą nie powoduje zmiany terminów płatności wynikających z dokumentów księgowych lub Umowy.
 9. Klient może zmienić kartę płatniczą, z której wykonywane są transakcje cyklicznych płatności, pod warunkiem spełnienia warunków, o których mowa w ust. 8.
 10. W przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących płatności cyklicznych (dokonanie subskrypcji, rezygnacja z subskrypcji, przedłużenia subskrypcji) należy napisać na adres kontakt@zdrowowbiegu.pl.

 

IX. Odstąpienie od Umowy

 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy usługi – od dnia zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22,poz.271 ze zm.).
  Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc ma ono zastosowanie wyłącznie do Klientów będących konsumentami.
 3. Zastrzega się, że nie wiążą Klienta będącego konsumentem postanowienia Regulaminu, które stanowią niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu k.c. (art. 385(1) – art. 385(3) K.c. lub naruszają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem konsumentów lub, które zostały zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1;
  b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  f) dostarczania prasy;
  g) usług w zakresie gier hazardowych.

 

X. Tryb postępowania Reklamacyjnego

 

 1. Reklamacje powinny być składane pisemnie (listownie, mailem - rekomendowane) na adres Sklepu Internetowego określony w postanowieniach wstępnych regulaminu lub na adres poczty elektronicznej kontakt@zdrowowbiegu.pl.
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.
 3. Do reklamacji oraz odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Produktem z umową w stosunku do konsumentów stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawy z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).
 4. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556 – 576 Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących.

 

XI. Polityka prywatności

 

 1. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w szczególności podawanie danych Klienta służy wyłącznie realizacji Zamówienia. Dane te nie są w żadnym wypadku udostępniane osobom trzecim. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Zamówienia jest Izabela Dejda prowadząca działalność pod nazwą Madam Iza Dejda & Agnieszka Majzel S.C. z siedzibą przy ul. Graniczna 21/26, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, NIP: 7732496754, REGON: 389430101. Dane osobowe Klienta są przechowywane w systemie informatycznym Sprzedającego przez czas trwania procedury realizacji Zamówienia i są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności dostępnej: kobiecaakademiazdrowia.pl/polityka-prywatnosci.

 

XI. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin i Umowa Sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów Sprzedaży między Sklepem a Klientami:
  a) będącymi konsumentami, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.),
  b) niebędącymi konsumentami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

Data opublikowania 19.08.2021